Deklaracja dostępności

TEDxGdynia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej TEDxGdynia.

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-10-26.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-10 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Alukonis, sekretariat@lis.gdynia.pl (Laboratorium Innowacji Społecznych, Dział Administracji). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (48) 727 39 02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Siedziba Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Derdowskiego.
Do wejścia prowadzą schody, siedziba Laboratorium Innowacji Społecznych znajduję się na 1
piętrze budynku bez windy.
Wejścia do budynku oraz części biurowej zabezpieczone są systemem zamykania drzwi z zamkami
elektromagnetycznymi, sterowanymi zdalnie poprzez domofon przez naciśnięcie dzwonka.
Dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i
pomieszczenia na I piętrze.
W promieniu 50 m od wejścia do siedziby Laboratorium Innowacji Społecznych wyznaczone są 3
ogólnodostępne miejsca parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (przy ul.
Derdowskiego).
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
W siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych nie ma możliwości skorzystania z pomocy
tłumacza języka migowego.


2. Wymiennikownia – Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu, ul. Kartuska 20B, 81-044 Gdynia
Do budynku prowadzą dwa wejścia – główne wejście znajduję się od strony ulicy Świeckiej, po
lewej stronie od wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 18, drugie wejście
(nieogólnodostępne) znajduję się od dziedzińca budynku Kartuska 20.
Przed wejściem głównym od strony ul. Świeckiej znajduję się bramka, otwierana w godzinach
pracy Centrum (15:00-20:00), wejście do budynku przystosowane jest do osób z
niepełnosprawnością ruchową oraz poruszających się na wózkach (brak schodów oraz progów),
przy wejściu od strony dziedzińca znajduję się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową
oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i
pomieszczenia na parterze, w obiekcie znajduję się sala warsztatowa na poziomie -1, do której
prowadzą schody, obiekt nie jest wyposażony w windę.
W obiekcie znajdują się dwie toalety przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
znajdujące się na parterze.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem..
W Centrum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.


3. Centrum Sąsiedzkie – Przystań Śmidowicza 49, ul. Śmidowicza 49, 81-127 Gdynia
Do budynku prowadzi sześć wejść – główne wejście znajduję się od strony południowej, od strony
ul. Śmidowicza, cztery wejścia boczne łączą budynek z terenem przynależącym do nieruchomości:
wejście północne od strony sali gimnastycznej, wejście północne od strony bramy wjazdowej,
wejście północne od strony terenu sportowo-rekreacyjnego, wejście zachodnie pod parkingu, na
którym wyznaczone jest miejsce postojowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
wejście wschodnie stanowi łączy budynek z częścią sportowo-rekreacyjną terenu.
W obrębie wejść do budynku po stronie zachodniej, wschodniej oraz południowej znajdują się
oznaczenia kontrastowe pierwszego stopnia. Wejścia od strony północnej (zarówno od strony
bramy wjazdowej oraz Sali gimnastycznej) oraz południowej wyposażone są w podjazdy dla osób
z niepełnosprawnością ruchową oraz poruszających się na wózkach lub nie posiadają przeszkód
architektonicznych. Wejście główne do budynku wyposażono w nawierzchnie dotykowe. Schody
prowadzące do budynku od strony południowej oraz północnej od strony bramy wjazdowej zostały
opisane nakładkami z pismem Braill’a.
Plac zabaw znajdujący się na terenie Przystani dostosowany jest do potrzeb osób
niepełnosprawnych i umożliwia integrację dzieci.
Dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i
pomieszczenia na wszystkich piętrach budynku. Obiekt wyposażony jest w windę –
czteroprzystankową, wyposażoną w panel sterowania z przyciskami opisanymi językiem Braill’a
oraz piśmie wypukłym.
W obiekcie znajdują się pięć toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – trzy z
nich znajdują się na parterze, jedna na I piętrze oraz jedna na II piętrze.
Ciągi piesze znajdujące się w najbliższym otoczeniu budynku, umożliwiają komunikację pieszą
osobą niepełnosprawnym w obrębie całej nieruchomości – trasy wolne od przeszkód oraz
wyposażone w nawierzchnie dotykowe.
W obrębie działki zlokalizowany jest parking z wyznaczonym jednym miejscem postojowym
dostępnym dla osób niepełnosprawnych. Przed głównym wejściem do budynku, w pasie
drogowym ul. Śmidowicza znajdują się 2 wyznaczone stanowiska postojowe przeznaczone dla
osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
W Centrum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.


4. Centrum Sąsiedzkie – Przystań Lipowa 15, ul. Lipowa 15, 81-572 Gdynia
Do budynku prowadzi jedno wejście, znajdujące się od strony ulicy Lipowej, po prawej stronie od
wejścia do Miejskiego Klubu Seniora „Wielki Kack”.
Wejście do budynku przystosowane jest do osób z niepełnosprawnością ruchową oraz
poruszających się na wózkach, ze względu na znajdujący się tam podjazd.
Dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i
pomieszczenia na parterze, w obiekcie znajdują się sale warsztatowe oraz biuro na I piętrze, na
które prowadzą schody, obiekt nie jest wyposażony w windę.
W promieniu 50 m od wejścia do Przystani wyznaczone jest 1 ogólnodostępne miejsca parkingowe
dla osób niepełnosprawnych (przy ul. Gryfa Pomorskiego).
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
W Centrum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.


5. Centrum Sąsiedzkie – Przystań Chylońska 237, ul. Chylońska 227, 81-007 Gdynia
Przystań zlokalizowana jest w części parterowej Szkoły Podstawowej nr 31 im. Synów Pułku w
Gdyni. Do Przystani prowadzi jedno wejście, znajdujące się od strony ulicy Chylońskiej, będące
również głównym wejściem do szkoły.
Przystań znajduję się na kondygnacji -1, do której prowadzą schody wyposażone w stromy
podjazd, w obiekcie nie znajduje się winda.
Dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie
korytarze i pomieszczenia warsztatowe Przystani.
Na parkingu znajdującym się na terenie nieruchomości wyznaczono jedno miejsca postojowe dla
osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
W Przystani nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.


6. Centrum Sąsiedzkie – Przystań Opata Hackiego 33, ul. Opata Hackiego 33, 81-062 Gdynia
Do obiektu prowadzą dwa wejścia – główne wejście znajduje się od strony ulicy Świętego Mikołaja
oraz wejście boczne znajduję się od strony ulicy Opata Hackiego.
Główne wejście do budynku przystosowane jest do osób z niepełnosprawnością ruchową oraz
poruszających się na wózkach, ze względu na znajdujący się tam podest przedwejściowy.
Dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i
pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach, obiekt jest wyposażony w windę oraz dwie platformy
przyschodowe.
W obiekcie znajduje się dwie toalety przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – jedna
na parterze oraz jedna na I piętrze.
W promieniu 50 m od wejścia do Przystani wyznaczonych jest pięć ogólnodostępnych miejsc
parkingowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (przy ul. Opata Hackiego).
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
W Centrum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.


7. Urban Lab, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
Obiekt Urban Lab zlokalizowana jest w części parterowej Pomorskiego Parku Naukowo-
Technologicznego w Gdyni. Do obiektu prowadzą trzy wejścia – wejście główne znajduje się od
strony ulicy Stryjskiej, wejście boczne od strony ulicy Pawła Łaźniaka oraz wejście boczne, łączące
część biurową z częścią warsztatową, do którego można dostać się poprzez główne wejście do
Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni (wejście po lewej stronie od recepcji).

-
+
Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.tedxgdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.tedxgdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.