Regulamin uczestnictwa w TEDxGdynia

Regulamin

I. Postanowienia ogólne:

 1. TEDxGdynia w dalszej części regulaminu określa się mianem Wydarzenie.
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostka budżetowa Miasta Gdynia.
 3. Regulamin ma charakter porozumienia pomiędzy Laboratorium Innowacji Społecznych a Uczestnikami, w którym określone są reguły stanowiące prawne podstawy uczestnictwa w Wydarzeniu oraz korzystania ze strony internetowej www.tedxgdynia.pl, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania.
 4. Zarejestrowanie uczestnictwa w Wydarzeniu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

II. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu:

 1. Program wydarzenia każdej z edycji konferencji TEDxGdynia publikowany jest na stronie internetowej www.tedxgdynia.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O ewentualnych zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz na profilu wydarzenia w serwisie Facebook.pl.
 2. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które poprawnie przeszły proces rejestracji i których udział został potwierdzony przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail tedxgdynia@gmail.com. Osoby te w dalszej części regulaminu nazywane będą Uczestnikami.
 3. Uczestnicy Wydarzenia we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Wydarzenia oraz koszty powrotu, a także koszty ewentualnego noclegu.
 4. Informacje o warunkach rejestracji uczestników publikowane są na stronie internetowej Wydarzenia.
 5. Uczestnictwo w wydarzeniu nie zwalnia Uczestnika z opłaty parkingowej w dninu Wydarzenia. Organizator nie jest też zobowiązany do zagwarantowania Uczestnikom posiłków i napoi podczas trwania Wydarzenia, ale może to zapewnić – w zakresie określonym wyłącznie przez Organizatora.
 6. Na maksymalnie godzinę przed oficjalnym rozpoczęciem Wydarzenia, Uczestnik zobowiązany jest do odebrania od Organizatora Identyfikatora Uczestnika. Posiadanie Identyfikatora Uczestnika jest upoważnieniem do wstępu na audytorium oraz do przebywania na terenie Wydarzenia. Identyfikatory Uczestnika będą wydawane w miejscu wyznaczonym przez Organizatora (na terenie Wydarzenia) po podaniu imienia, nazwiska Uczestnika oraz adresu e-mail, na który wysłane zostało potwierdzenie udziału. Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania Uczestnika do okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego prawdziwość podanych danych.
 7. Wszystkie miejsca na audytorium – z wyjątkiem tych zarezerwowanych przez Organizatora – są ogólnodostępne dla Uczestników Wydarzenia. Obowiązuje zasada pierwszeństwa w zajmowaniu miejsc.
 8. Osoby poniżej 13 roku życia mogą wziąć udział w Wydarzeniu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Oznacza to, że zarówno nieletni jak i opiekun zobowiązani są do poprawnej rejestracji uczestnictwa w wydarzeniu, a ich udział powinien być potwierdzony przez Organizatora.
 9. Uczestnicy, którzy przybędą na miejsce Wydarzenia po oficjalnym rozpoczęciu proszeni są o nieprzeszkadzanie innym Uczestnikom podczas zajmowania miejsca w audytorium.
 10. Uczestnik zobowiązuje się nie wykorzystywać swojej obecności w Wydarzeniu do prezentacji swojej firmy, organizacji, produktów lub usług wobec innych Uczestników. Osoby naruszające te zasady zostaną wyproszone bez żadnej rekompensaty i zostaną wykluczone z uczestnictwa w przyszłych konferencjach TEDxGdynia. Wszelkie formy promocji muszą zostać pisemnie zaakceptowane przez Organizatora, zasady określane są na podstawie odrębnych porozumień.

III. Bezpieczeństwo udziału w Wydarzeniu:

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia.
 2. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż oraz wszelkich innych regulaminów obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie. Wszelkie regulaminy dostępne są u administratora obiektu.
 3. Uczestnik rozumie, że TEDxGdynia jest Wydarzeniem przyjaznym, otwartym, nastawionym na integrację społeczności, w którym wszelkiego rodzaju szykany nie będą tolerowane. Osoby naruszające te zasady zostaną wyproszone bez żadnej rekompensaty i zostaną wykluczone z uczestnictwa w przyszłych konferencjach TEDxGdynia.

IV. Inne kwestie związane z Wydarzeniem:

 1. Wydarzenie będzie filmowane i fotografowane przez Organizatora.
 2. Zabronione jest filmowanie i fotografowanie Wydarzenia bez pisemnej zgody Organizatora.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć przez uczestnika oraz zgody komercyjnej na ich rozpowszechnianie przez Organizatora. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
 4. Zgłaszając się do udziału w Wydarzeniu uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Wydarzenia. Szczegółowe zasady określone zostały na stronie internetowej www.tedxgdynia.pl w zakładce RODO.
 5. Pod uwagę nie będą brane zgłoszenia chęci Uczestnictwa wygenerowane przez boty (automatyczne oprogramowanie) oraz agencje/pośredników sprzedaży biletów.
 6. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją regulaminu Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Organizatora.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.TEDXGDYNIA.PL

I. Uwagi ogólne

Właścicielem serwisu internetowego www.tedxgdynia.pl jest Laboratorium Innowacji Społecznych z siedzibą w Gdyni przy ul. Żeromskiego 31, samodzielna jednostka budżetowa Miasta Gdynia.
 1. Każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu internetowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki Regulaminu Korzystania ze Strony Internetowej i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Serwis www.tedxgdynia.pl (zwany dalej "Serwisem") jest stroną internetową (witryną internetową) dotyczącą konferencji TEDxGdynia. Materiały przedstawione w Serwisie zostały udostępione przez autorów lub opracowane przez zespół Laboratorium Innowacji Społecznych.
 3. Laboratorium Innowacji Społecznych ma prawo do wprowadzania zmian, wycofywania, zawieszania oraz przerywania właściwości lub funkcjonalności Serwisu bez ograniczeń czasowych, a w szczególności bez uprzedzania użytkowników Serwisu o tego rodzaju działaniach.
 4. Regulamin Serwisu nie stanowi regulaminu w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Informacje dotyczące dotyczące TEDxGdynia są dostępne dla prasy w trybie określonym w art. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. j.t. z 2018r. poz.1914 ze zm.), po wysłaniu zapytania na adres poczty elektronicznej: tedxgdynia@gmail.com lub komunikacja@lis.gdynia.pl.

II. Zasady odpowiedzialności użytkownika Serwisu

 1. Użytkownik to każda osoba, która korzysta z Serwisu.
 2. Użytkownik odpowiada za wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji dostępnych w Serwisie.
 3. Użytkownik jest obowiązany korzystać z Serwisu z poszanowaniem wszelkich praw i ograniczeń wynikających z polskiego prawa oraz powszechnie przyjmowanych zasad korzystania z internetu służących zarówno ochronie interesów Użytkowników jak i interesów innych osób, w tym osób korzystających z internetu.
 4. Użytkownik jest obowiązany do pokrycia wszelkich strat lub szkód powstałych na skutek zawinionych działań lub zaniechań Użytkownika. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich kierowane do Laboratorium Innowacji Społecznych, związane z zachowaniem Użytkownika, w szczególności takie, które byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem Serwisu.
 5. W przypadku stwierdzenia prób zakłócania działania Serwisu poprzez jego destabilizację lub próby nieuprawnionego uzyskania dostępu do zastrzeżonych zasobów, bądź też naruszenie integralności serwisu, Laboratorium Innowacji Społecznych zastrzega sobie prawo do natychmiastowego pozbawienia użytkownika dostępu do Serwisu bez jakichkolwiek uznania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych oraz, wedle wyboru, wszczęcia działań przewidzianych prawem w maksymalnym dopuszczalnym zakresie.

III. Zasady odpowiedzialności

 1. Z zastrzeżeniem pkt III.3 poniżej, Laboratorium Innowacji Społecznych oświadcza, iż wszelkie materiały oraz informacje publikowane w Serwisie są przygotowywane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności.
 2. W razie otrzymania uzasadnionych lub uprawdopodobnionych informacji, iż Serwis zawiera dane lub materiały naruszające obowiązujące prawo albo interesy lub dobra osobiste osób trzecich Laboratorium Innowacji Społecznych podejmie stosowne działania mające na celu wyjaśnienie zasygnalizowanych nieprawidłowości oraz przywrócenie stanu zgodnego z prawem.
 3. Laboratorium Innowacji Społecznych nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, aktualność oraz kompletność informacji publikowanych w Serwisie. W szczególności Laboratorium Innowacji Społecznych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub skutki decyzji powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika treści publikowanych w Serwisie. Ryzyko związane z użytkowaniem Serwisu ponosi wyłącznie Użytkownik.
 4. Laboratorium Innowacji Społecznych nie odpowiada za zawartość stron internetowych połączonych z Serwisem za pomocą bannerów lub odsyłaczy (linków) do lub z Serwisu. Łączenie się przez Użytkownika z innymi stronami internetowymi poprzez bandery lub linki zamieszczone w Serwisie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika. Laboratorium Innowacji Społecznych nie odpowiada za zawartość, aktualność ani legalność jakichkolwiek materiałów i informacji publikowanych na stronach internetowych osób trzecich. Laboratorium Innowacji Społecznych nie ponosi również odpowiedzialności za skutki użycia przez Użytkownika tego rodzaju materiałów lub informacji.
 5. Laboratorium Innowacji Społecznych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zdarzeń niezależnych od Laboratorium Innowacji Społecznych.
 6. Laboratorium Innowacji Społecznych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z zainfekowaniem wirusem oprogramowania komputerowego lub innych urządzeń należących do Użytkownika, do którego doszłoby w związku z korzystaniem, z Serwisu.

IV. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do materiałów oraz informacji prezentowanych w Serwisie, dotyczących w szczególności artykułów, opracowań, fotografii, nazw lub znaków towarowych, przysługują Laboratorium Innowacji Społecznych lub współpracującym z Laboratorium Innowacji Społecznych podmiotom i objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.j.t. z 2018r. poz. 1191 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. t.j. z 2017 , poz. 776 ze zm.).
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do pobierania, drukowania i wykorzystywania publikacji zamieszczonych w Serwisie, w całości albo w części, jedynie na użytek osobisty.
 3. Wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów publikowanych w Serwisie (w jakichkolwiek fragmentach) w celach innych niż użytek osobisty może odbywać się wyłącznie z poszanowaniem praw autorskich lub praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, a w szczególności za pisemną zgodą Laboratorium Innowacji Społecznych lub innego uprawnionego w tym zakresie podmiotu. W sprawie uzyskania zgody Laboratorium Innowacji Społecznych na wykorzystanie materiałów i publikacji zamieszczonych w Serwisie należy 3 skontaktować się z Laboratorium Innowacji Społecznych za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: komunikacja@lis.gdynia.pl
 4. Użytkownik naruszający powyższe zasady jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z naruszeniem powyższych zasad.

V. Postanowienia końcowe

 1. Laboratorium Innowacji Społecznych jest uprawnione do wprowadzania zmian do Regulaminu Serwisu. Zmiany będą zamieszczane w Serwisie i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 2. Ewentualne spory, które mogą wystąpić w związku z korzystaniem z Serwisu lub Regulaminu Serwisu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Laboratorium Innowacji Społecznych.