Regulamin uczestnictwa w TEDxGdynia

Regulamin

I. Postanowienia ogólne:

 1. TEDxGdynia w dalszej części regulaminu określa się mianem Wydarzenie.
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostka budżetowa Miasta Gdynia.
 3. Regulamin ma charakter porozumienia pomiędzy Laboratorium Innowacji Społecznych a Uczestnikami, w którym określone są reguły stanowiące prawne podstawy uczestnictwa w Wydarzeniu oraz korzystania ze strony internetowej www.tedxgdynia.pl, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania.
 4. Zarejestrowanie uczestnictwa w Wydarzeniu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

II. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu:

 1. Program wydarzenia każdej z edycji konferencji TEDxGdynia publikowany jest na stronie internetowej www.tedxgdynia.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O ewentualnych zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz na profilu wydarzenia w serwisie Facebook.pl.
 2. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które poprawnie przeszły proces rejestracji i których udział został potwierdzony przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail tedxgdynia@gmail.com. Osoby te w dalszej części regulaminu nazywane będą Uczestnikami.
 3. Uczestnicy Wydarzenia we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Wydarzenia oraz koszty powrotu, a także koszty ewentualnego noclegu.
 4. Informacje o warunkach rejestracji uczestników publikowane są na stronie internetowej Wydarzenia.
 5. Uczestnictwo w wydarzeniu nie zwalnia Uczestnika z opłaty parkingowej w dninu Wydarzenia. Organizator nie jest też zobowiązany do zagwarantowania Uczestnikom posiłków i napoi podczas trwania Wydarzenia, ale może to zapewnić – w zakresie określonym wyłącznie przez Organizatora.
 6. Na maksymalnie godzinę przed oficjalnym rozpoczęciem Wydarzenia, Uczestnik zobowiązany jest do odebrania od Organizatora Identyfikatora Uczestnika. Posiadanie Identyfikatora Uczestnika jest upoważnieniem do wstępu na audytorium oraz do przebywania na terenie Wydarzenia. Identyfikatory Uczestnika będą wydawane w miejscu wyznaczonym przez Organizatora (na terenie Wydarzenia) po podaniu imienia, nazwiska Uczestnika oraz adresu e-mail, na który wysłane zostało potwierdzenie udziału. Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania Uczestnika do okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego prawdziwość podanych danych.
 7. Wszystkie miejsca na audytorium – z wyjątkiem tych zarezerwowanych przez Organizatora – są ogólnodostępne dla Uczestników Wydarzenia. Obowiązuje zasada pierwszeństwa w zajmowaniu miejsc.
 8. Osoby poniżej 13 roku życia mogą wziąć udział w Wydarzeniu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Oznacza to, że zarówno nieletni jak i opiekun zobowiązani są do poprawnej rejestracji uczestnictwa w wydarzeniu, a ich udział powinien być potwierdzony przez Organizatora.
 9. Uczestnicy, którzy przybędą na miejsce Wydarzenia po oficjalnym rozpoczęciu proszeni są o nieprzeszkadzanie innym Uczestnikom podczas zajmowania miejsca w audytorium.
 10. Uczestnik zobowiązuje się nie wykorzystywać swojej obecności w Wydarzeniu do prezentacji swojej firmy, organizacji, produktów lub usług wobec innych Uczestników. Osoby naruszające te zasady zostaną wyproszone bez żadnej rekompensaty i zostaną wykluczone z uczestnictwa w przyszłych konferencjach TEDxGdynia. Wszelkie formy promocji muszą zostać pisemnie zaakceptowane przez Organizatora, zasady określane są na podstawie odrębnych porozumień.

III. Bezpieczeństwo udziału w Wydarzeniu:

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia.
 2. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż oraz wszelkich innych regulaminów obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie. Wszelkie regulaminy dostępne są u administratora obiektu.
 3. Uczestnik rozumie, że TEDxGdynia jest Wydarzeniem przyjaznym, otwartym, nastawionym na integrację społeczności, w którym wszelkiego rodzaju szykany nie będą tolerowane. Osoby naruszające te zasady zostaną wyproszone bez żadnej rekompensaty i zostaną wykluczone z uczestnictwa w przyszłych konferencjach TEDxGdynia.

IV. Inne kwestie związane z Wydarzeniem:

 1. Wydarzenie będzie filmowane i fotografowane przez Organizatora.
 2. Zabronione jest filmowanie i fotografowanie Wydarzenia bez pisemnej zgody Organizatora.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć przez uczestnika oraz zgody komercyjnej na ich rozpowszechnianie przez Organizatora. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
 4. Zgłaszając się do udziału w Wydarzeniu uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Wydarzenia. Szczegółowe zasady określone zostały na stronie internetowej www.tedxgdynia.pl w zakładce RODO.
 5. Pod uwagę nie będą brane zgłoszenia chęci Uczestnictwa wygenerowane przez boty (automatyczne oprogramowanie) oraz agencje/pośredników sprzedaży biletów.
 6. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją regulaminu Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Organizatora.
 
-
+
Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.tedxgdynia.pl
Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.tedxgdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.